3D Animation by Koh Jia Zhen, Ng Ming Fong, Gan Hua Jian & Yeo Yee Teng
3D Animation by Koh Jia Zhen, Ng Ming Fong, Gan Hua Jian & Yeo Yee Teng
3D Animation by Koh Jia Zhen, Ng Ming Fong, Gan Hua Jian & Yeo Yee Teng
3D Animation by Koh Jia Zhen, Ng Ming Fong, Gan Hua Jian & Yeo Yee Teng
3D Animation by Koh Jia Zhen, Ng Ming Fong, Gan Hua Jian & Yeo Yee Teng
3D Animation by Koh Jia Zhen, Ng Ming Fong, Gan Hua Jian & Yeo Yee Teng

Watch the animated short on YouTubehttps://youtu.be/3m16ywSExG4