3D Animation by Leong Yi Ying, Tan Kin Hoong, Ong Zhi Ying, Lee Jia Hui, Edmund Lee Chun Sin & Toh Ying Xian
3D Animation by Leong Yi Ying, Tan Kin Hoong, Ong Zhi Ying, Lee Jia Hui, Edmund Lee Chun Sin & Toh Ying Xian
3D Animation by Leong Yi Ying, Tan Kin Hoong, Ong Zhi Ying, Lee Jia Hui, Edmund Lee Chun Sin & Toh Ying Xian
3D Animation by Leong Yi Ying, Tan Kin Hoong, Ong Zhi Ying, Lee Jia Hui, Edmund Lee Chun Sin & Toh Ying Xian
3D Animation by Leong Yi Ying, Tan Kin Hoong, Ong Zhi Ying, Lee Jia Hui, Edmund Lee Chun Sin & Toh Ying Xian
3D Animation by Leong Yi Ying, Tan Kin Hoong, Ong Zhi Ying, Lee Jia Hui, Edmund Lee Chun Sin & Toh Ying Xian

Watch the animated short on YouTube, https://youtu.be/oLBVRA0XhWI